mercredi 25 janvier 2017

CONSEIL COMMUNAL DE LA JEUNESSE D’ANTANANARIVO (C.C.J.A)

Filankevitry ny Tanora Antananarivo Renivohitra

 

Ny filankevitry ny tanora dia miorina ara- dalana, manaraka ny lalana 2006- 728. Araka io lalana io izany dia ireo fikambanana tanora rehetra ka ara- dalana izany hoe mitsangana ara- panjakana izay miorina eto Antananarivo Renivohitra dia mpikambana ofisialy ao amin’ny FIlankevitry ny Tanora Antananarivo Renivohitra.

Hatreto aloha dia mbola vitsy no tonga namaly ny fiantsoana azy ireo fikambanana tanora misy eto an- drenivohitra. Ireto avy izy ireo:

 • JPE
 • Skoto Kiadin’I Madagasikara
 • AJEJUMADA
 • INLA
 • AJPA
 • Club TANDEM
 • MITAHAS
 • RJDP
 • FAMPIVOARANA
 • OACD
 • AJS
 • MJM

Ireto avy ireo mpikambana voafidy handrafitra ny birao hitantanana izany Filankevitry ny tanora ho an’Antananarivo Renivohitra mandritra ny roa taona (2012- 2014):

1- Ny Filoha: Ramatoa kely RAKOTOARIMANANA Andrianintsilavo Masoandro (AJPA)

2- Ny FIloha lefitra: Andriamatoa RATSIMBA Ravaka (RJDP)

3- Ny Mpandrindra (Coordonnateur) : Andriamatoa RAZAFIMANDIMBY Nampoina (TAFHA, RJDP)

4- Ny Mpitan- bola: Ramatoa kely RAKOTONDRAINY Soafaniry (MITAHAS)

5- Ny Mpitan- tsoratra: Ramatoa kely RAKOTONARIVO Iarivo (AJEJUMADA)

6- Ireo Mpanolon- tsaina miisa 06 avy amin’ny fikambanana:

– Andriamatoa ANDRIANASY Antonio (INLA)

– Andriamatoa Tiandraza Romarick (OACD)

– Andriamatoa ANDRIANTSILAVINA Landisoa Toby (TANDEM)

– Andritamatoa RASAMOELINA Rindra Herizo (FAMPIVOARANA)

– Andriamatoa RABENANTOANDRO Andrianome (MJM)

– Ramatoa kely RAOELINARIVO Mitandrina (TAFHA)


 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.