Tuesday, January 24, 2017
                  Ankehitriny dia heno na amin’ ny haino aman-jery na an-gazety ny fitakian’ny olona ny zony, izay tsapa fa voahitsakitsaka izany. Ny antony dia noho ny fahatsapana fa raha voahaja izany zo izany dia miseho ny tena maha-olona ny tsirairay. Manamarina izany ity fanambarana ity mano hoe : « Ny hajana ny zon’olombelona dia manandratra ny maha-olona ». mo ave tena manandratra ny maha olona tokoa io zo io ?
Hevitra roa azo havoitra eto dia ny zo tokony ho hajaina andaniny, izany ny antony mahatonga ny zo manandratra ny maha-olona ny ankilany.
Ny atao hoe zo dia fahefana tokony hanana’ny olona iray miaina eto an-tany. Noho izany maro ireo fahefana tokony omena ny olona iray ka hajaina izany, manomboka izy vao tonga eto an-tany ka hatramin’ny fotoana hialany (maty). Raha vao teraka ny zaza dia tokony hanomboarana kaopia-pahaterahana ahafantarana fa misy ianao ao amin’io firenena io, manaraka izany indry dia mana-jo hanana trano fonenena ihany koa ny olona tsirairay ahafahana mivelona mitovy sokajy aminy. Ny fanana Ray aman-dReny hiahy eo amin’ny fiainana izany hoe hanabe, hamelona, hampitafy satria ny olonmbelona dia mila fanabeazana avokoa na ara-batana na ara-tsaina indrindra ny ara-panahy mba hiavahany amin’ny biby. Rehefa toana taona indray izy dia tokony hanana kara-panondrom-pirenena, ilaina io kara-panondro io hanmboarana kara-pifidianana mba ho olona afaka maneho ny hevitrao ianao, ka manao manao izany tsy an-tery, satria olona very zo no tsy manatontosa ny adidiny eo amin’ny firenena. Mana-jo hanana fahasalamana feno koa ny olona koa raha sanatria ka marary dia tokony homena nu fitsaboana sahaza azy izy. Ao anatin’ny fanabeazana ra-tsaina tokony homena ny olona tsirairay ary ny fianarana satria izany no lova tsara indrindra « amin’ny alalan’io fianarana io no ahafahanao mijery ny ho avy ka raha tontosa hatramin’ny farany izany dia hamiratra tokoa ny ho avy. Rehefa mety ho olombelona miaina eto an-tanyary dia tokony hanana ireo zo fototra ireo satria anisan’ny zava zava-dehibe eo amin’ny fiainana ny fanajana azy, ary tsy atao ambani-javatra izany satria izany no manandratra  ny maha-olona raha toa ka voahaja, izany hoe : ny fanana kaopia ohatra dia rehefa manana izany ianao dia afaka manana ny zo maha-olona anao ka manana fahefana  hiaro ny manam-pahefana raha misy mahazo ny olona iray satria efa voasoratra ho isan’ny mponina izy rehefa io kaopia io no ananana, io kaopia io ihany koa no ahafahana miditra an-tsekolu hanomanana ny ho avy izany hoe hidirana mianatra. Ary mbola ny kaopia ihany koa no hanaovana kara-panondri hanefana ny adidy amin’ny firenena satria zava-dehibe tokoa ho an’ny olona izany fanaovana adidy amin’ny firenena izany, satria miharihary fa olona mana-jo ny olona iray afaka mifidy ohatra. Rehefa vita koa ny fianarana dia ny kara-panondro no hoentina mitady asa miaraka amin’nydiplaoma anana. Manarak’izany  indray ny « fahasalamana voalohan-karena » koa rehefa nomena fitsaboana  sahaza azy ny olona iray, dia salama, mazava ho avy fa afaka manantotosa ny zava-drehetra izy hitisinjovana ny ho avy. Ny tena zava-dehibe koa dia ny fipetrahan’ny olona miaraka amin’ny Ray aman-dReniny ilaina tokoa ny fanabeazana ny ankizy eo amin’ny lafiny rehetra satria izany no ho entiny maneho ny maha-olona azy eo anivon’ny fiaraha-monina sy ny fireneny. Izany hoe rehefa ny Ray aman-dReny no manabe ny zanany ka manome azy ireo ny tena fanabeazana araka ny tokony ho izy ohatra omena sakafo ara-pahasalanaa, ampitafiana ary araha-maso amin’ny fianarana dia ho tonga olom-banona ny ankizy izay no liana ny fitaizana ny Ray aman-dReny miaraka. Ireo rehatra ireo dia miankina amin’ny  tsirairay aloha no miezaka mahafantatra ireo zo tokony hananany ary atao izay hanana azy.
                  Eto am-pamaranana ary dia hita fa raha voahaja ireo zo tokony ananan’ny tsirairay, izany hoe raha hita fa voa-hitsakitsaka dia tsy avela ho hisy hanao izany fa takiana na ny tena mihitsy miezaka ny tsy hanitsahan’ny hafa azy koa, satria raha hain’ny tsirairay ny manaja izany dia miankina amin’izany koa ny fahitana ny maha olona azy. Hita ary zava-dehibe ny fanajana ireo zo ireo satria izany tokoa ny maha ianao anao eo anivon’ny firenena sy ny fiaraha-monina misy ny olona iray. Koa mo ave amin’izao andron-tsika izao voahaja io zo io ?
Essay 84, FI, RS, RB

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.