mercredi 25 janvier 2017
USGA Logo-Psymada USA Embassy
Voir les conditions de préparation!

.

1

.

GRANDE FINALE DU CONCOURS NATIONAL

GRANDE FINALE DU CONCOURS NATIONAL

.

DSC_5621

.

DSC_5625

.

DSC_5648

.

DSC_5683

.

DSC_5711

.

DSC_5730

.

DSC_5775

.

Samy liana amin’ny fampivelarana ny maha-olona avokoa ny rehetra ankehitriny, na fikambanana tsotra io, na antoko politika, na ny antokom-pivavahana, na ny fanabeazana aza moa  dia tsy hay lazaina intsony. Zava-dehibe ho an’ny firenena iray tokoa araka izany ny fananana olom-pirenena vanona ka mahatonga izany ho vaindohan-draharaha eo amin’ny fampandehanana ny raharaham-pirenena. Eo anatrehan’izay ary dia mipetraka ny fanontaniana hoe : Maha olom-pirenena vanona tokoa ve ny fahaiza-miaina sy ny fitiavan-tanindrazana ? Dia mbola ahitana petrak’olana toy izao indray, zavatra roa loha lehibe tsy afa-misaraka ve ireo ka manjary lasa fepetra takiana amin’ny maha olom-pirenena vanona ? Hovahavahana miandalana  ary io fanontaniana io ka haroso aloha ny olom-pirenena sy ny fepetra ahafahana miteny izany, ary avy eo ho dinihana ireo antoko maha olom-pirenena vanona azy.

Ndeha ary ho fotopotorana akaiky ireo lalan-tsaina ireo.
Tsikaritra teo amin’ny tantaram-pirenena Malagasy fa hatrizay nahazoan’ireo mpitolona ny fahaleovantena dia somary nihena ny fanehoana ny tena fitiavan-tanindrazana. Ary tsapan’ny mpandinika mihitsy  aza fa toa very sy tsy dia hita taratra intsony ny tena fahalalana, izany hoe olom-pirenena izany, indrindra fa tato anatin’ny roapolo taona taty aoriana, ka eto dia tiana ny  manazava  izany.
Avy hatrany ary dia sokafana amin’ny  alalan’ny mpandinika kalaza iray ny famelabelarana araka ilay nolazainy hoe : “ Biby manao politika ny olona”. Hita soritra araka izany ny fananan’ny olona natiora na toetra voajanahary roa dia ny  maha biby azy, andanin’izay koa dia voatokana hanatanteraka sy hanao fahafaham-pony amin’ny filàny  mba hahavelomany sy hanalavany ny androm-piainany amin’ny maha fisiana ara-biolojika azy. Nefa koa etsy andaniny dia tsy maintsy mitodika amin’ireo izay mitovy aminy dia ny olona toa azy izany. Araka izany, misintona ny maha olona azy avy amin’ny alalan’ny fifandraisana amin’ny hafa izy. Koa raha atao ny fandinihana ny hoe “olom-pirenena” dia fandraisana anjara amin’ny fiainam-bahoaka, ny fiainana ara-piaraha-monina, raha ny tokony ho izy dia fidirana an-tsehatra ao amin’ny fiainam-piarahamonina na ara-politika aza. Isan’ny manangana ny maha-olona izany sy ny fanjakana satria ny ivelan’izay dia avy amin’ny tontolon’ny biby. Araka izany, ny olona na tsy olom-pirenena aza  dia andevo, ary tsy manan-tanindrazana. Tsy afa-manatanteraka ny maha izy azy.
Ny olom-pirenena  ihany  koa dia izay mandray anjara amin’ny fiainam-panjakana araka izay tandrify azy avy, ny mponina sy ny mpiara-miombon’antoka  amin’ny fananganana fanjakana. Eo anatrehan’izany dia izay tafiditra amin’ny fampandehanana ny raharaham-panjakana no heverina ho izy. Izany dia mivoatra amin’ny alalan’ny fifidianana izay hitondra ny fanjakana na karazana ambaratongam-pahefana inona io na  inona.
Mba manao ahoana ary izany hoe olom-pirenena vanona izany ?
Voasoritra manokana ao amin’ny laza adina ny hoe “fahaiza-miaina”. Raha izany no tomorina akaiky dia tsapa  fa  tsy voajanahary ao amin’ny tsirairay fa noraisina avy aty aoriana, izany hoe noraisina tamin’ny alalan’ny fanabeazana : ny fianakaviana nipoirana, sekoly ary ny fiarahamonina.
Voalohany, ny fahaiza-miaina eto dia ny fifanajana sy ny fametrahana ny soatoavina maha Malagasy. Raha ho antsika Malagasy manokana dia isany lehibe indrindra amin’ireny ny fanajana ny fizokiana sy ny Ray aman-dReny ary ny hasin’ny tanindrazana. Lehibe ny fifanajana satria manome fahatoniana sy fifandrindrana eo amin’ny fiarahamonina na Firenena na fianakaviana. Manatsara ny fifandraisan’olombelona samy olombelona izay miantoka manontolo ny rindran-damina eo amin’ny fiaraha-monina, Firenena ary ny fifandraisan’ny mpiara-belona. Mitaky fifanakalozan-kevitra mandrakariva koa izy na dia eo aza ny tsy fitoviana sy ny fahasamihafana. “ny hazo eny amoron-drano tsy hay hitovy habe, ny fasika amoron-drano tsy hay hitovy zoro”, ka na inona na inona tsy fitoviana dia sorohana izany. Ka ny fanajana dia fomba iray mahomby anehoana ny zo aman-kasin’ny tena sy ny hafa.
Raha izany no dinihana ka tanteraka dia manana olom-pirenen a vanona ny firenena iray ary azo heverina ho fanohitra enti-mampivoatra ny Firenena izany. Rehefa izay dia feno fahatsirovantena ny olom-pirenena ka mahatsiaro ho tompon’andraikitra tanteraka amin’ny fampandrosoana ny Firenena ka sahy hirotsaka antsehatra amin’ny lafin-javatra maro samihafa. Mivoatra ho azy araka izany fa efa manangasanga ny fitiavan-Tanindrazana raha mahay mametraka ny fitiavana sy fanajana ny mpiray tanindrazana aminy ny tsirairay ka eo no tsy maintsy ho resahina manaraka eto.
Mazava loatra fa mitaky fiheritreretana lalina ny amin’izay hahasoa ny Firenena ka ho tombontsoa ho an’ny olom-pirenena tsy ankanavaka hitsinjovana ny maha izy azy ny Firenena.
Misy ny paika tsy maintsy apetraka eo anatrehan’izany, izany hoe ny tsy maintsy hahalalana tsara mialoha ny hoe inona no tena maha-Malagasy anao?
Voalohany indrindra amin’izany: fanajana ireo soatoavina (fihavanana) sy ny fomba amam-panao isankarazany izay mampiavaka azy eo amin’ny firenen-kafa  ary fiteny, fanomezana hasina ireny no takiana voalohany mba hahafahana maneho fitiavan-tanindrazana.
Tsy nodian-tsy hita ihany koa ireo tolona nataon’ireo razambe nentiny nanoherana ny fanandevozana teto amintsika mba hampitsiry sy hampiredareda ny fitiavan-tanindrazana.
Eo ihany koa ny fampahafantarana ny maha iray tsy mivaky ny Malagasy.
Velona sy miaina ny teny Malagasy ary sambatra isika fa manana teny iraisana noho izany dia tsy azo atao ambanin-javatra ny tenin-drazana araka ilay fitenenana hoe: “andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko” milaza fa mila fehezina sy hajaina mba ho ravaky ny tontolo manodidina izay ifaneraserana amin’ny mpiara-belona. Izany anefa dia tokony ho atao am-pahamendrehana , am-pitivana, am-po ary kajiana sy arovana mba ho reharehan’ny Firenena.
Tsaroana manarak’izany ny fiandrianam-pirenena izay ahafantarana ilay tany niaviana ka lalaina. Eo andanin’izany dia tsy hay ny hanadino ny kolo-tsaina sy vakom-pirenena mampiavaka antsika amin’ny firenena hafa izay hita fa maneho ireo soatoavina voalaza teo ambony dia milaza fa hany zavatra iray tena manan-danja tokoa izany ka ilaina ny fanajana ireny ary koa manandratra azy ireo avo any amin’ireo firenen-kafa.
Tsy azo tsinontsinoavina ihany koa ny tontolo izay nomen-janahary, ny harena isan-karazany izay nomeny mba hanatsarana ny tontolo manodidina antsika tsy inona izany fa ireo zava-maniry sy zava-manan’aina ary  ireo harena an-kibon’ny tany.
Tombontsoa lehibe ho an’ity nosy misy antsika ity ny fananany ireo karazana harena maro samihafa izay mampiavaka antsika amin’ny firenen-kafa ireo. Misy ary izy ireo no tsy hita afa-tsy eto amin’ity nosintsika ity. Fiarovana : ny biby, ireo zava-maniry, ala mba tsy ho lany  tamingana sy ho lovan’ny taranaka fara-mandimby ary ho reharehan’ny tanindrazantsika ka hampisy voninahitra azy eo anatrehan’ny rehetra. Aoka isika mba tsy ahafoy ny tanindrazantsika fa hitia sy hikolokolo azy mba hanehoana ny fitiavana azy, araka izany tokony tsy hanimba ny tontolo iainana fa hanaramaso  ny harentsika tsy ho azon’ny hafa ary manafoana ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena “ hoy mantsy ilay fitenenana fanaon’ny Ntaolo hoe : izay mandoro tanety, nandoro tanindrazana”.
Amin’ny maha olom-pirenena, tsy adino ny fandraisana andraikitra ao amin’ny firenena misy an’ny tena. Tsy azo hodi-tsihohita ny zo sy ny adidy izay miandry ny tsirairay ao anatin’izany ny fifidianana. Na ny mpilatsaka ho fidiana na ny mpifidy dia samy manana andraikitra avokoa. Ny mpilatsaka dia tokony hanatanteraka sy hanao izay nampanantenainy tamin’ny vahoaka ary ny mpifidy kosa dia hanara-maso akaiky ny asa ataony. Ankoatrizay mila mahafoy tena sy mitolona ary miady ho fampandrosoana ny  tanindrazana isika mba hisian’ny fitondrana tsara rafitra. Anisan’ny ady atrehintsika ankehitriny ny krizy sy ny kolikoly  ary ny fahantrana mangeja ny firenena. Raha  mandresy amin’izany  isika dia miseho ny fitiavan-tanindrazana, ka miverina ny fihavanana sy ny firaisan-kina. Fampandrosoana sy fampivoarana ho any amin’ny soa satria masina ny tanindrazana ka tsy maintsy tafita i Madagasikara.
Eto ampamaranana dia tsara ny manantitrantitra fa tena ilain’ny isam-batan’olona ny fanabeazana ho olom-pirenena vanona. Ary hita koa fa io no fanalahidy  hijorany ho  tia tanindrazana sy ahay ihaina. Araka izany ary dia izao no azo ambara mikasika io lohahevitra io, tsy misy firenena mandroso raha tsy ao ny fitiavan-tanindrazana ary tsy lavorary raha tsy misy ny fahaiza-miaina. Koa raha tanteraka ireo dia ho firenena fitaratra amin’ny hafa i Madagasikara ary handroso amin’ny lafin’ny rehetra. Azo lazaina na atao toky ve fa ho vitantsika ny hahatanteraka izany ?
Essay 02, RNF, RJ, RFM
                  Ankehitriny dia heno na amin’ ny haino aman-jery na an-gazety ny fitakian’ny olona ny zony, izay tsapa fa voahitsakitsaka izany. Ny antony dia noho ny fahatsapana fa raha voahaja izany zo izany dia miseho ny tena maha-olona ny tsirairay. Manamarina izany ity fanambarana ity mano hoe : « Ny hajana ny zon’olombelona dia manandratra ny maha-olona ». mo ave tena manandratra ny maha olona tokoa io zo io ?
Hevitra roa azo havoitra eto dia ny zo tokony ho hajaina andaniny, izany ny antony mahatonga ny zo manandratra ny maha-olona ny ankilany.
Ny atao hoe zo dia fahefana tokony hanana’ny olona iray miaina eto an-tany. Noho izany maro ireo fahefana tokony omena ny olona iray ka hajaina izany, manomboka izy vao tonga eto an-tany ka hatramin’ny fotoana hialany (maty). Raha vao teraka ny zaza dia tokony hanomboarana kaopia-pahaterahana ahafantarana fa misy ianao ao amin’io firenena io, manaraka izany indry dia mana-jo hanana trano fonenena ihany koa ny olona tsirairay ahafahana mivelona mitovy sokajy aminy. Ny fanana Ray aman-dReny hiahy eo amin’ny fiainana izany hoe hanabe, hamelona, hampitafy satria ny olonmbelona dia mila fanabeazana avokoa na ara-batana na ara-tsaina indrindra ny ara-panahy mba hiavahany amin’ny biby. Rehefa toana taona indray izy dia tokony hanana kara-panondrom-pirenena, ilaina io kara-panondro io hanmboarana kara-pifidianana mba ho olona afaka maneho ny hevitrao ianao, ka manao manao izany tsy an-tery, satria olona very zo no tsy manatontosa ny adidiny eo amin’ny firenena. Mana-jo hanana fahasalamana feno koa ny olona koa raha sanatria ka marary dia tokony homena nu fitsaboana sahaza azy izy. Ao anatin’ny fanabeazana ra-tsaina tokony homena ny olona tsirairay ary ny fianarana satria izany no lova tsara indrindra « amin’ny alalan’io fianarana io no ahafahanao mijery ny ho avy ka raha tontosa hatramin’ny farany izany dia hamiratra tokoa ny ho avy. Rehefa mety ho olombelona miaina eto an-tanyary dia tokony hanana ireo zo fototra ireo satria anisan’ny zava zava-dehibe eo amin’ny fiainana ny fanajana azy, ary tsy atao ambani-javatra izany satria izany no manandratra  ny maha-olona raha toa ka voahaja, izany hoe : ny fanana kaopia ohatra dia rehefa manana izany ianao dia afaka manana ny zo maha-olona anao ka manana fahefana  hiaro ny manam-pahefana raha misy mahazo ny olona iray satria efa voasoratra ho isan’ny mponina izy rehefa io kaopia io no ananana, io kaopia io ihany koa no ahafahana miditra an-tsekolu hanomanana ny ho avy izany hoe hidirana mianatra. Ary mbola ny kaopia ihany koa no hanaovana kara-panondri hanefana ny adidy amin’ny firenena satria zava-dehibe tokoa ho an’ny olona izany fanaovana adidy amin’ny firenena izany, satria miharihary fa olona mana-jo ny olona iray afaka mifidy ohatra. Rehefa vita koa ny fianarana dia ny kara-panondro no hoentina mitady asa miaraka amin’nydiplaoma anana. Manarak’izany  indray ny « fahasalamana voalohan-karena » koa rehefa nomena fitsaboana  sahaza azy ny olona iray, dia salama, mazava ho avy fa afaka manantotosa ny zava-drehetra izy hitisinjovana ny ho avy. Ny tena zava-dehibe koa dia ny fipetrahan’ny olona miaraka amin’ny Ray aman-dReniny ilaina tokoa ny fanabeazana ny ankizy eo amin’ny lafiny rehetra satria izany no ho entiny maneho ny maha-olona azy eo anivon’ny fiaraha-monina sy ny fireneny. Izany hoe rehefa ny Ray aman-dReny no manabe ny zanany ka manome azy ireo ny tena fanabeazana araka ny tokony ho izy ohatra omena sakafo ara-pahasalanaa, ampitafiana ary araha-maso amin’ny fianarana dia ho tonga olom-banona ny ankizy izay no liana ny fitaizana ny Ray aman-dReny miaraka. Ireo rehatra ireo dia miankina amin’ny  tsirairay aloha no miezaka mahafantatra ireo zo tokony hananany ary atao izay hanana azy.
                  Eto am-pamaranana ary dia hita fa raha voahaja ireo zo tokony ananan’ny tsirairay, izany hoe raha hita fa voa-hitsakitsaka dia tsy avela ho hisy hanao izany fa takiana na ny tena mihitsy miezaka ny tsy hanitsahan’ny hafa azy koa, satria raha hain’ny tsirairay ny manaja izany dia miankina amin’izany koa ny fahitana ny maha olona azy. Hita ary zava-dehibe ny fanajana ireo zo ireo satria izany tokoa ny maha ianao anao eo anivon’ny firenena sy ny fiaraha-monina misy ny olona iray. Koa mo ave amin’izao andron-tsika izao voahaja io zo io ?
Essay 84, FI, RS, RB
                  Ny Malagasy dia anisan’ireo mponina tia manaja ary liana tokoa raha ny fahaizamiaina  no resahana. Ny Ntaolo mantsy taloha dia tsy nanao ambanin-javatra an’ireo ka mbola tsy maty ihany koa izy ireo mandrak’ankehitriny. Maro ireo olona tsy mahalala ka mahatonga azy tsy hanaja azy ireny.Izany indrindra no antony iresahan’ny laza adina ny momban’ny ”fitiavan-tanindrazana sy fahaiza-miaina  aty Madagasikara”.  Mba hanamarinana izany dia hovoaboasana ireo fihetsika  maneho ny fitiavan-tanindrazana sy fahaiza-miaina eto Madagasikara.
                    Andeha ary hofakafakaina ireo fietsika maneho ny fitiavan-tanindrazana ka hasongadina amin’izany ny fanajana ny sainam-pirenena,ny fanajana ny tenim-pirenena sy ny fandraisana anjara amin’ny asa atao eo anivon’ny fiaraha-monina sy ny firenena ary fandoavan-ketra.
Anisan’ny fitiavan-tanindrazana tokoa ny fanajana ny sainam-pirenena satria lazaina fa io no maha firenena ny firenena iray ka izany no mahatonga ny Malagasy mijoro tsara tsy mihetsiketsika sy manila satroka ary mihira mafy mandritra fananganan-tsaina. Tsy ny Malagasy irery anefa no manao izany fihetsika izany fa izay firenena rehetra ka manana saina ihany koa.
                    Manaraka izany dia fihetsika maneho ny fitiavana azy ihany koa ny fanajana ny tenim-pirenena noho izany mampiavaka ny firenena amin’ny firenena hafa izy io ; ohatra ny teny Malagasy dia tsy hitovy velively amin’ny teny vahiny. Fa raha manaja ny tenim-pirenena ny olona iray dia anisan’ireo manandratra avo ny fireneny. Kanefa tsy tokony ihonona amin’ny fahaizana ny teny Malagasy ihany fa ilaina ihany koa ny mianatra ny teny vahiny mba entina hapandrosoana ny rirenena;arak’ilay oham-pitenena hoe: ”andrianiko ny teniko ka ny afa ihany koa feheziko”.
                    Fanampin’izany ny fandraisana anjara amin’ny asa atao eo anivon’ny fiaraha-monina sy ny firenena mba hisian’ny fandrosoana maharitra. Anisan’izany ny fanaovana ny asa  an-tana-maro,ny fanamboarana làlana mba ahafaha ny tantsaha mifamezivezy  sy ny vokatra miakatra an-tanan-dehibe ihany koa. Ny fanadiovana ny tànana  izany no mahatonga an’ilay ohabolana hoe: ”asa vadi-drano tsy vita raha tsy hifana  nkohonana”.
                   Tsy izany ihany fa ny fandoavana hetra koa dia anisan’izany.mba hanatsaranany tànana sy hanapiana ny kitapom’bolan’ny fanajakana ho fandoavana ny karaman’ireo mpiasa mpanjakana rehetra sy hanatsara ny foto-drafitr’asa .Kanefa dia mbola maro ireo olona tsy tia ny tanin-drazany satria tsy mazoto mandoha hetra raha eto Madagasikara,ary tsy vitsy ihany ka anefa ireo olona mandoha mba ho fitsinjivany ny fireneny.Maro ireo karazan-ketra ohatra amin’izany ny hetra trano, ny hetra tany ,ny hetran’omby , ny hetram-barotra.
                  Hita amin’izany ary ireo fihetsika fanehoana ny fitiavan-tanindrazana;ny fanajana ny sainam-piirenena,ny fanajana ny tenim-pirenena sy ny fandraisana anjara amin’ny asa atao eo anivon’ny fiaraha-moninaary ny fandoavan-ketra.Andeha ary hoi resahina etoana ny momban’nyfahaiza-miaina ,ao anatin’izany ny fanajana ny tontolo iainana sy fanajana ny fitsipika napetrakin’ny fiaraha-monina ary ny fampiarana am-pahendrena ny fahalalana anana.
                Ny fanajana ny tontolo iainana tokoa dia anisan’ny loha lahan-daharan’ny eo anivon’ny firenena sy ny fiaianan’ny zanak’olombelona noho izy miantoka ny fahavelomany sy loharanom-pahasalamana, tahaka ny tsy fanaovana maloto eny rehetra eny, ny tsy fanariana fako eny amin’ny manodidina raha tsy misy ny fanariam-pako,ao anatin’izany ihany koa ny tsy fanaéoana doro tanety satria ireo dia anisan’ny manimba azy, ary misy mihintdy az ny ohabolona miteny hoe: ”izay mandoro tanety dia mandoro tanindrazana”. azo laina ary fa ao anaty fahaiza-miaiana izany rehetra izany.
               Manampy izany rehetra izany ihany koa  ny fanajana ny fitsipika napetraka ny fiaraha-monina mba hisian’ny fandriam-pahalemana sy ny fifanajana ny dinam-piaraha-monina,ao ihany ka ny fanaovana adidy eo anivon’ny fokotany satria : ”ny adidy dia tsy hoan’ny olon-dratsy” hoy ny ny Ntaolo.
                Etsy andanin’izany ny fampiharana am-pahendreana ny fahalalana ananana satria zava-poana ny fahalalana raha tsy misy ny fahendrena, ohatra azo raisina amin’izany ny fahalalam-poban’ireo mpianatra izay tsy  mahalala miarahaba akory raha mba mandalo olona lehibe, fa ny tena zava-doza dia maro ihany koa izy ireo tsy manao mbay lalana rehefa mandalo olona lehibe noho izy. Izany rehetra izany dia tokony hampiarina fa tsy havela ho very maina fotsiny satria fahaiza-miaina tena tsara indrindra.
                 Eto ampamaranana ary dia lazaina fa fihetsika roa tsy tokony hisaraka raha ny fitiavana ny tanindrazana sy ny fahaiza-miaina. Ka raha voafehy tsara izy roa ireo dia handroso malaky ny firenena ary tsy hisy intsony ny fanavakavahana. Akehitriny ary ve dia mbola ireo olona manana heritreritre ny hitia ny tanindrazana sa efa very ny vola fotsiny?
Essay 25, RSL, RN, NA
As John Fitzgerald KENNEDY a former US president said “The most powerful single force in the world today is, neither communism, nor capitalism, neither High bomb, nor guided missile. It is man’s eternal desire to be free and independent”. To let human live freely, peacefully, and harmoniously the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) has been created by the general assembly gathering 58 states. In 2011 the number of member states increased up to 193.This declaration was internationally proclaimed on 10th December 1948 by the United Nations Organization (UNO).Madagascar became a UN member states in 1960. But now, about 70% of Malagasy people are unable to know their basic rights destroying their social life. They do not fully understand the importance of the human rights. Organizations are corrupted and those rights are still more a dream than reality .The Malagasy need a new day on which they can really see the equality with the same interests and freedom for everyone. It is said that: “to respect human rights is to promote life.” Respect is the feeling of consideration for valuable things. To promote life is to improve, to develop it. But the actual respect is not sufficient to promote life. Firstly, let’s see some examples which highlight the deficiency of the actual respect of UDHR, and talk about all problems related to that. Secondly, we will see how to promote life .Actually; this dissertation will be focused on teenagers’ vision of the reality.
               Through its 30 articles, this declaration advocates mainly the equality of rights and duty of everybody from birth till death. The 26th article proclaims: « Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. » In health terms, in the UDHR it is said that: « Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being […] ».In 25th article, it is precised that children have the right to special care. Also, the UDHR deletes all kinds of discrimination such as racial, sexual, politic, and religious one. Furthermore, this charter forbids all kinds of trade, violence neglecting human’s valor. That right is also applied to prisoners. They have the right to a good health too. In wedding terms, men and women of a full age have the right to a wedding without any limitation due to discrimination and with full consent of both. In this declaration, we can also see that everyone has the right to a liberty of expressions. In fact, it is important for all human beings to know that they have the same rights because it may bring to a spirit of brotherhood.
              In spite of those articles, its actual respect is not sufficient to promote life. To show that here are some real facts and problems related to it.
                To respect the 26th article in Madagascar, schools have been built through the island to provide national education. Yet, there is a gap between the levels of education from a school to another. It is because teachers are not enough in public institutions, or in countryside schools. So, they hire teachers with less experience, giving bad basis to children. Consequently, urban areas benefit from a better teaching than rural area. Also, it will be worst with the “globalization” meaning all technologies such as the Internet. People in the countryside will be disadvantaged because they will get less information than students and teachers from city. Education is the main factor of the development though, it is neglected by the State: It is proclaimed in the 23rd article that “everyone who works has the right to just and favorable remuneration…” but some faculty in Antananarivo university is on strike, for professors refuse to teach because they are not well-paid.
         In order to respect the 26th article of the UDHR, Madagascar and other countries settled a goal down in 1990 to reach a universal development for 2015, this project called Millennium (Millenaire) consists in giving a basic education to children, teenagers and adults. Furthermore, this challenge was twice renewed in April and September of 2000 in Senegal and New York. However in 2012, three years from the deadline, Madagascar fools itself with the weak instruction rate of 64.5 %.                                                                                                                                                              The first reason for this rate is that some parents in the countryside do not want their children to go to school because they think that it is a waste of time and money. Though education is free, in some other case, when teachers are not enough, parents association (FRAM) seeks teachers whom they must pay. Thus, instead of sending their children to school, parents make them work (keeping cow herd or mutton flocks, taking care of plantation).Not only do parents neglect children’s education but also, they disrespect the 19th article of the convention on the right of child (created from the 25th article of UDHR) saying that children shall be protected from all forms of exploitation. In contrast, most of the parents in developed countries give their children the opportunity to be well-educated from their childhood, which lets them have a different point of view, different ways of thinking and different knowledge. Although they may not be very intelligent, the important thing for the adults is that their children understand life, and get their own sense of reflection and their logic.
                The second reason is that according to parents, children have neither the right to express themselves, nor the right to take a decision. In Madagascar, ancestors used the following system in a family: the father detains the money and the power; nobody should contradict him, which is unrespectable. The mother takes care of the children and the father, she does the entire household, her duty is to bring up the children so that they could become polite and respect their father. And the children can neither talk nor move when they are with their father; they have to remain quiet and good. ”Manan-joky afak’olan-teny,manan-jandry afak’olan’entana” a Malagasy proverb suggests, which means that only the elder can take the speech, but children just carry out the order. So, we can notice that children did not have the right to freedom of expression before .Although that right is recognized now, this system always works in most families. We can still see it not only in the countryside but also in the city .Wherever in Madagascar patriarchy always works. But if parents had to decide to send one child to school, they would surely send their son, because the daughter must help her mother with household. However, according to scientific research, sending girls to school is more advantageous, for they are more receptive than boys. Nowadays, most of the children cannot express themselves because the ancestral system hand down from a generation to another. Parents always talk to their children as if they were only children but they can’t figure out the possibility that children have their own idea and their questions. Faced with that situation, parents leave children’s questions without answer, because according to them “children can’t understand». A complex from the colonization reverberates from a generation to another within the family resulting in   “fanjanahana” (older worship). Since children are not used to talking, it becomes hard for them to create link with the others, consequently, they are not open-minded, and they frequently fail in their studies.
Also, the Millennium project consists in decreasing maternal and infant mortality, and in slowing HIV/AIDS diffusion down. The link between the education, the maternity and infant mortality and the AIDS is the following: More girls than boys suffer from lack of education, yet uneducated girls are easily exploited. Thus, either they incur HIV/AIDS quickly and die, or they get pregnant. If this case happened, they would get a baby, whom they couldn’t bring up correctly or keep in good health, because of their lack of knowledge .However, 553 million of illiterate adults; up to 15 years old are women. Also, many poor people die, because they do not have access to adequate health care.
                 The respect of UDHR has also been applied among women. In Madagascar, on the one side women’s rights have evolved. For example, in terms of medicine women can have babies whenever they want. But on the other side, there is always a problem. These Women suffer violence, as the case of Malagasy women who have suffered violence and brutality in Lebanon. On the other hand, women suffer mentality which remained unchanged.  Let’s take the meaning of the Malagasy proverb “Ny hanambadian-kiterahana”, for men it means that if they get married they just have to procreate children. So they lay their duty and responsibility related to the child on the women. According to men, women are weaker and less able in society. So they are less paid and are not given the same chances as men. However women and men are all intelligent and able. Nowadays, if women are advanced in some countries: they take part in political life, they have their value, and they are independent. Other women stay at their starting point, such as in Saudi Arabia their life is controlled by men, in India, women are married early without their consent. Yet, all those countries are members of the UN. Consequently, the main problem is tradition: even if men and women have the same right now, women will always be a prolific being for men.
                 The UDHR deletes, not only sexual discrimination but also racial one .But it is not respected. For example, in Madagascar, during the colonization, Gallieni used the tribalism politicy, he has shared the country to reign .But now, we can still feel the effect of this politic because people from other regions and from Analamanga region are frequently in conflict. In contrast,  if the USA was a country which discriminates black and white people before, black had not the right to live in residential areas, black and white had their own seats in the bus .Now we can see their evolution with Africa America as the President of the USA :Barack OBAMA.
                 Finally, let’s talk about the violence, prisoners and unfair accusation. Since 2009, Madagascar has been in crisis and the Island has got itself into a bad situation. Poverty has become higher; to fight against it, the Amnesty International brought their help without succeeding. Disrespecting the 5th article saying that:” No one shall be subjected to […] a cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.A killing took place in Ambotsirohitra on February 07th,2009 causing many casualties including about 50 killed and  250 injured. In addition, many important rights were abused such as: the arbitrary arrest of the politicians and the intimidation of journalists with the restrictions on freedom of speech especially the press. In fact, they cannot express their thoughts freely or reveal all the information they have, especially those which can incriminate the government because it can lead them to jail, thus people do not get full information.
Also, the 5th article is applied to prisoners and they have the right to a good health too. However the conditions of life in Detention Center are harsh and remain a serious problem, they are malnourished because of the poverty of the country and it is the most common cause of death. In the first part of the 11th article it is said that:” Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense.” But people are frequently accused without any proof. It is a violation of their right.
             In front of those problems which are not only spreading its influence, but also stopping and hindering the development, how to promote life?
            To avoid violence in jail, the State should frequently control the condition of life and the respect of the prisoner’s rights. As for education, the State should take charge of all public schools, and popularize the existence of those schools.
                 Also, they should explain all advantages of education to children and adults to let them fulfill their dreams and their ambitions without excluding poor people. Then, States should broadcast all possible information to balance the knowledge of people in rural and urban areas. Organizations and institutions (such as United Nations Educational Scientific and Cultural Organization: UNESCO, United Nations International Children’s Emergency Fund: UNICEF, World Health Organization: WHO, United Nation Funds for the Population: UNFPA) should also give a hand to undeveloped countries.
              Therefore, parents should be aware and take their responsibility by taking part in educating projects. From these projects, they should communicate with their children about schools and education. At the end of their elementary school, States should give children the best orientation which fit them, and adapt the school curriculum to the countries real fact, in order to keep them away from leaving school. To avoid or to slow the early wedding down, the education among boys and girls should be equalized, they should be given sexual education from their adolescence and advice   about early pregnancy risk .All along their studies, parents should support children and communicate with them. It is important for harmonious development of teenagers and children to make them trust in themselves, avoiding risky behavior. Furthermore, adolescents and adults should know family planning utility.
           Thus, education is the most important factor for continuing and lasting development.                                                                                                                               We have also seen that one of the problems, not only among education, but also among women and other terms, is tradition. We have to change our mentality, because some of our culture doesn’t match with the evolution and it blocks the way to the development. To escape that deadlock, we should adapt our culture to actual life. Those traditions are, yet, our inheritance, if we stop believing in it, we destroy our past and our entire ancestors’ effort. However, we must evolute. So as to balance evolution and tradition, we should maybe redefine our tradition and culture, so that its influence among the development becomes positive.
                 To sum up, the respect of the UDHR is a powerful factor of the harmonious development of the humanity. But the word “respect” is not sufficient; we should defend, apply, and fight for our rights. Also their continuing reclamation with adequate disposition and politicked willing is needed. One thing that should be done is to decrease military spending in order to increase the budget for education, health, food and social helps. Consequently, there must be justice to fight against corruption, as Alexander HAMILTON said:”The first duty of the society is justice” To get a real development  the State should especially put a stress on the quality and the quantity of education, for it is the fundamental key to get the whole country out of the poverty.  In our opinion, despite its political crisis, Madagascar could be a heaven on Earth but there is still a long way to go.
Essay 42, RLM, RMH, RRS
Actuellement, presque  tout  le  Monde  constate que la mentalité des hommes se dégrade: l’humanité tend vers l’animalité. Madagascar ne fait pas exception. Pour preuve, la presse, qu’elle soit écrite ou orale ne parle que des mauvaises nouvelles. Ces faits reflètent qu’il y a un problème au niveau de la compréhension de la citoyenneté et du civisme.  C’est pourquoi, il est nécessaire de discuter et d’appréhender le thème :«La citoyenneté et le civisme à Madagascar». Ainsi, la question suivante se pose : Pourquoi les malgaches n’arrivent plus à concevoir la citoyenneté et le civisme et quelles sont les conséquences de cette incompréhension ? Pour répondre à ces  questions nous allons voir successivement les intérêts de l’Éducation Civique, la compréhension du mot civisme et citoyenneté par les citoyens malgaches et les pistes d’amélioration que l’Etat malgache doivent suivre pour rétablir le civisme à Madagascar.
            Premièrement, on va parler les intérêts de l’Éducation Civique. Mais avant, donnons d’abord la définition du mot citoyenneté, le civisme et l’éducation civique. En fait, la citoyenneté c’est le fait pour une personne, pour une famille ou pour un groupe d’être reconnu comme membre d’une cité ou d’un Etat nourrissant un projet commun auquel ils souhaitent prendre un part active, la citoyenneté comporte des droits civils, politiques et des devoirs civiques  définissant le rôle du citoyen dans la cité et face aux institutions. Ensuite, le civisme, c’est le respect, l’attachement et le dévouement du citoyen pour son pays ou pour la collectivité dans laquelle il vit. Cela s’applique en particulier à l’institution qui représente cette collectivité, à ses conventions et à ses lois. Plus généralement, le civisme est le dévouement pour l’intérêt public. Le civisme nécessite une «conscience politique » et implique la connaissance des ses droits en tant que citoyen ainsi que de ses devoirs vis-à-vis de la collectivité. Enfin l’Éducation Civique, c’est la formation du citoyen libre conscient de ses droits et de ses devoirs. Il est à noter que le civisme se distingue de la citoyenneté qui n’est que la condition de citoyen, de la civilité qui relève du respect des autres dans les rapports privés, c’est-à-dire, application des bonnes manières. L’éducation civique est important parce qu’elle aide les élèves à être ouvert aux autres, à tolérer, à se respecter, à avoir le sens de la responsabilité etc… Elle initie aussi les élèves aux devoirs d’un citoyen par l’intermédiaire des élections scolaires et l’imposition de la règle de la majorité qui reflète l’apprentissage de la démocratie. Elle inculque aux élèves le respect des biens publics. Mais l’éducation civique amène encore les élèves à reconnaitre leurs droits et celui des autres et à les respecter. C’est pourquoi elle est intégrée dans le programme scolaire afin de former les élèves à devenir des citoyens responsable et libre.
            Voila en ce qui concerne les intérêts de l’éducation civique et la raison pour laquelle elle est intégrée dans le programme scolaire. Maintenant, voyons si les Malagasy comprennent le sens du mot civisme et citoyenneté et surtout les intérêts de l’éducation civique.
            Les Malgaches ne comprennent pas ce qu’on entend par citoyenneté et civisme en effet l’Éducation Civique a été délaissée pendant un certain moment. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, plusieurs écoles confessionnelles n’étudient plus l’Éducation Civique. Cette dernière a été remplacée par la religion qui n’est qu’un dogme. Ce qui a impliqué une prise de position soit extrémiste soit versatile. Tandis que dans les écoles publiques l’Éducation Civique a été enseignée comme les récitations et donc n’a pas été assimilée par les élèves. Pour la destruction des enfants Malgaches les autorités qui ont des intérêts personnels  font exprès de changer à chaque occasion les systèmes éducatifs Malgaches. Cela a des conséquences sur la citoyenneté et le civisme. En effet dans les années soixante-dix et quatre-vingt les générations Malgaches avait subies la malgachisation de l’Enseignement et le changement fréquent du système éducatif. Ce qui impliquait  que devenu des enseignants, ces générations transmettent leurs faiblesses et leurs désorientations aux générations actuelles. Ce sont eux qui se chargent de l’éducation d’aujourd’hui et c’est bien logique qu’ils donnent à leurs élèves ce qu’on leur a donné. Et en conséquece, cela implique la destruction de la citoyenneté Malgache. Pour prouver ce que nous venons de dire, nous allons regarder l’Éducation Civique à l’école. Il n’y a plus d’approche efficace à l’école mais on donne seulement la leçon d’Éducation Civique comme les autres leçons de Mathématiques ou de la Science de la Vie et de la Terre etc… Donc les élèves  récitent seulement les leçons. La compréhension des mots de la leçon dévie, beaucoup d’élève actuellement ne comprennent plus ce qu’on entend par citoyenneté et civisme même la civilité. Par exemple ; à Madagascar la démocratie veut dire, pour la plupart des gens, qu’on peut faire tous ce qu’on veut. Prenons la référence des grèves en 2002 et 2009 qui sont des mouvements populaires pour la mise en place de la démocratie à Madagascar et pour l’éradication de la « dictature ». A ces moments là ,la démocratie a été comprise comme étant une liberté folle qui a fini par des actes de vandalisme (vole et destruction des biens publiques et malheureusement de la radio et télévision Malagasy). Autres exemples, la transmission de la leçon d’Éducation Civique concernant les droits des enfants aux élèves posent des problèmes parce que les enseignants oublient l’étape de sensibilisation. Donc les élèves récitent seulement les leçons et prennent le sens de la leçon à leur avantage. Ainsi, quand la leçon dit que « l’enfant à le droit de jouer », que « l’enfant mineur ne doit pas travailler », les élèves la considèrent comme prétexte pour ne pas aider leurs parents. La mondialisation a aussi détruit la mentalité de la masse Malgache par l’intermédiaire des produits médiatiques. En effet, dans les films les enfants voient qu’un citoyen ou une autorité peut être violent envers ses semblables ou peut détruire des biens pour ses intérêts personnels.
            On constate que la plupart des Malgaches surtout la génération actuelle ne comprennent plus ce qu’est la citoyenneté et le civisme à cause de la déstabilisation fréquente survenue dans le système éducatif et de la mauvaise fois des politiciens Malgaches qui sont trop égocentriques. Quelles sont alors les pistes possibles qui pourraient améliorer cette situation lamentable à Madagascar?
            D’abord il est nécessaire de restructurer les systèmes éducatifs et donc insister sur l’approche situationnelle quant à l’enseignement de l’éducation civique. En fait, l’enfant  intègre mieux ce qu’on lui apprend quand ca relève de son vécu. Par exemple : pour l’éducation à la citoyenneté la mise en place d’une « élection scolaire » (élection du président de classe) fera comprendre aux élèves les droits et responsabilités des électeurs, les conditions qui régissent l’élection. A part, l’approché par situation il faut sensibiliser les élèves sur chaque thème de leçon d’éducation civique. Autre exemple pour le respect des biens publics l’élève doit savoir quelles sont les impactes de la destruction d’un bien public dans sa vie personnelle. Ainsi, il doit comprendre que la destruction d’une borne fontaine ou d’un jardin public ou d’une toilette publique aura une conséquence néfaste sur sa santé. Autre piste d’amélioration les autorités malgaches devraient oublier leurs égocentrismes et penser un peu aux peuples malagasy. Ils devraient aussi censurer les produits médiatiques tels que les films, les chansons, jeux vidéo qu’on vend à Madagascar.
             Bref, l’éducation civique est très importante pour l’avenir des enfants d’un pays c’est pourquoi, elle a été intégrée dans le programme scolaire Malagasy pour que les enfants malagasy connaissent ce qu’est la citoyenneté et civisme. Pourtant, on a constaté qu’il y a un problème, que les générations malagasy actuelle ne comprennent plus ces mots à cause de la désorientation du système éducatif. Donc nous avons proposés une restructuration de ce système dans la troisième partie de cette dissertation. Si ces deux mots  la citoyenneté et le civisme seront bien compris par les Malgaches, est ce que la vraie démocratie s’installerait à Madagascar?                              
Essay 34, RFK, RRVN, MLF
Depuis l’origine de l’histoire de l’humanité, les hommes ont été à la tête de la société. Aussi a-t-on toujours dévalorisé les femmes et surtout les enfants. C’est pourquoi, en 1948, lorsque les droits furent proclamés, ce fut ceux des hommes qu’on a mis en valeur. Ainsi, on n’a pris compte des droits de la femme qu’en 1950 et de ceux des enfants qu’en 1989. Pourtant, tout homme a été un jour enfant et tout enfant naît d’une femme. Donc minimiser les droits des enfants et des femmes revient à détériorer la vie même des hommes. Car, en effet, « respecter les droits de l’Homme, c’est promouvoir la vie ». Pour mieux analyser cette affirmation, nous allons répondre à la série de questions suivante : premièrement, est-il vrai que la société a longtemps dévalorisé les femmes et les enfants, aussi bien dans le passé que dans le présent ? Puis, en quoi cela empêche-t-il « la promotion de la vie » ? Et enfin, que devrions-nous faire, enfants d’aujourd’hui, pour rétablir l’équilibre des droits et améliorer la vie des générations futures ?
Pendant des siècles, dans presque toutes les sociétés, les femmes n’ont pas bénéficié des mêmes droits que les hommes. En effet, dans l’antiquité grecque et romaine, les femmes ne jouissaient d’aucun droit civique sous prétexte qu’elles étaient « faibles d’esprit ». Elles n’avaient donc ni le droit de parole ni le droit de choisir. Elles n’avaient alors aucun droit sur leur vie. C’est pour cela que les femmes passaient de l’autorité de leur père à celle de leur mari. Et cette inégalité envers les femmes a continué à travers les siècles et persiste jusqu’à nos jours. Dans les pays du Tiers-monde, de nombreux  pays n’acceptent pas encore que les femmes aillent à l’école, par peur que si elles devenaient savantes, les femmes se révolteraient contre les hommes. Ainsi, dans certains pays, on persécute et on tue les femmes qui vont ou essaient d’aller à l’école. Parfois, ils vont même jusqu’à bombarder les établissements scolaires afin qu’aucune femme ne puisse s’instruire. D’autre part, les hommes et la société elle-même, surtout dans les pays pauvres, ont tendance à voir les femmes comme « une machine de production ». C’est à dire, qu’on pense souvent que les femmes servent à « produire » des enfants et qu’elles n’ont le droit de s’arrêter d’enfanter que lorsque leur mari en auront décidé. A tout cela s’ajoutent le non-accès des femmes aux élections, aux emplois similaires à ceux des hommes et à une assistance médicale réglementaire.
Non loin des femmes, les enfants, eux non plus, n’ont pas trouvé leur place dans la société. Jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge adulte, les enfants n’avaient aucune valeur aux yeux des grandes personnes. Au XIXesiècle, les enfants des pays occidentaux étaient durement exploités dans les usines et les mines de charbon. C’étaient les parents eux-mêmes qui les y forçaient. Les enfants n’avaient ni le droit de refuser ni le droit de se rebeller contre les salaires minables qu’on leur donnait. En cas de refus, ils recevaient des coups de fouet de leurs employeurs et aucun adulte ne prenait leur défense. Dans les pays africains, des choses horribles arrivaient aux enfants que l’on envoyait en Europe ou en Amérique au temps de l’esclavage. Ces enfants étaient à peine nourris, vêtus ; ils travaillaient péniblement et sans relâche ni salaire durant des années. Ils ne recevaient évidemment aucune éducation ni aucun soin médical. Et leur cri, ainsi que leurs plaintes, personne ne les écoutaient. En 1989, les droits des enfants furent proclamés et de nombreux pays se sont engagés à les respecter. Mais la réalité est nettement différente. Jusqu’à nos jours, des pays autorisent encore les mariages arrangés, ce qui sous-entend que l’on passe sous silence l’avis des enfants. Certains pays autorisent également l’avortement alors que cela témoigne d’un meurtre évident sur l’enfant qui s’apprête à grandir et à vivre. Sans oublier qu’actuellement, des parents minimisent encore l’acquisition d’un acte de naissance pour leurs enfants, ainsi que leur scolarité et encore moins l’accès des enfants à des soins médicaux.
Nous avons pu constater dernièrement le non-respect des droits des femmes et des enfants par la société. Nous allons voir maintenant  les conséquences de ces précédents actes.
Les hommes attendent des femmes qu’elles soient de bonnes épouses et de bonnes mères. Pourtant, toutes les restrictions que les femmes subissent ne peuvent que donner des résultats opposés. Premièrement, en empêchant les femmes de s’exprimer, les hommes ne réalisent pas qu’ils suppriment l’occasion d’avoir un point de vue différent. Ils refusent une idée qui, pourtant, peut être bénéfique, puisqu’elle provient des expériences inconnues des hommes, que les femmes vivent au quotidien. Ensuite, en empêchant l’instruction des femmes, les hommes oublient que ce sont ces femmes qui vont élever leurs enfants. Au bout du compte, ces enfants seront incultes. Ce sont donc les descendances qui hériteront de l’enseignement  que les femmes auront reçu. Et enfin, lorsque les hommes refusent que les femmes adoptent des mesures contraceptives, ils augmentent les risques de grossesses inopportunes, et parfois dangereuses. Pourtant  les femmes devront y faire face. Par conséquent, ils augmentent aussi, la probabilité de grossesses à risque, aussi bien pour la mère que pour l’enfant.
Du côté des enfants, bafouer leurs droits serait comme détruire à l’avance les hommes ou les femmes qu’ils vont devenir. Dans l’une de ses chansons, Mireille Mathieu a souhaité : « Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants ». Cet extrait démontre bien que les hommes étaient, au départ, des enfants. Ces enfants sont toujours perçus comme un modèle de vie, de paix, d’amour et d’avenir. Or, l’étude des sociologues a également démontré que les enfants ne font que reproduire les actes de la société où ils ont grandi. Ainsi, un enfant à qui on a ordonné à plusieurs reprises de ne jamais prendre la parole, ordonnera la même chose à ses enfants, plus tard. D’autant plus qu’un enfant qu’on n’a pas envoyé à l’école ne peut qu’être ignorant et sera restrictif à toute forme de développement et de civilisation qu’on lui proposera. Sans oublier le fait que l’avortement et la négligence de soins médicaux tuent directement les enfants. Ce  qui est loin de la « vie » qu’on espère « promouvoir ».
Ainsi, de nombreuses conséquences désastreuses dérivent du non-respect des droits de la femme et de l’enfant. Maintenant, nous allons voir comment solutionner ces problèmes.
On dit que l’avenir appartient aux enfants. C’est-à-dire que les enfants ont le pouvoir de changer les choses et d’améliorer ou de détruire le futur. Ainsi, si l’on veut un avenir prospère, ils nous appartiennent, à nous, les enfants d’aujourd’hui, d’apporter des modifications dans notre vision des choses, dans notre mentalité et dans notre comportement, en commençant par notre quotidien. En effet, il suffirait de commencer à appliquer le respect des droits dans les domaines les plus élémentaires. Ensuite cela deviendra une habitude et finira par être naturel. Par exemple, en essayant de toujours demander l’avis de nos cadets, on leur donne l’occasion de s’exprimer, de s’ouvrir aux autres et surtout, on leur permet d’oser montrer leur point de vue. D’autant plus que cela améliore la communication et, par conséquent, privilégie la démocratie.
D’autre part, montrer aux enfants que l’on respecte leur droit et qu’on les respecte par la même occasion, les inspirent également à vouloir respecter les autres. Lorsque, dans une famille, les parents traitent leurs filles et leurs fils de la même manière, en grandissant, leurs fils traiteront aussi respectueusement les femmes et leurs filles n’auront aucun complexe d’infériorité par rapport aux hommes.
Les mères de famille, en tant qu’éducatrices, ont également le devoir de transmettre à leurs enfants l’importance des droits de l’homme. Donc, les petites filles d’aujourd’hui, qui seront mères un jour, doivent être bien informées de l’importance des droits de l’Homme et de la valeur de la Démocratie.
Tout ceci porte à croire que pour rendre meilleure la vie des générations futures, il faut tout d’abord que la génération actuelle débute la prise de conscience.

 

Pour conclure, une vie en société ne peut se faire sans les femmes et les enfants. Donc, le respect de leurs droits est tout aussi primordial que le respect des droits des hommes. Pour se faire, les jeunes, les enfants et les femmes doivent lutter pour que le monde entier en prenne conscience, afin qu’un respect mutuel, une coexistence pacifique, égale et harmonieuse, ainsi que la démocratie règnent. Cependant, les droits ont été instaurés afin que chacun soit libre d’accomplir des activités qui lui tiennent à cœur, toutefois il est important de noter que cette liberté ne doit aucunement interférer sur celles des autres.

 

                          Essay 9, LLSS, RAMA, ABO

 

Talohan’ny taonjato faha enina ambiny folo dia tao anatin’ny Fanjakana tsy refesimandidy ny ankamaroan’ny Firenena eran’izao tontolo izao,fa indrindra tao Eoropa. Nefa taty afara dia niova ny rafi-pitondrana noho ny famantarana sy ny fanambarana ny zon’olombelona mba hentina hanatsarana bebe kokoa ny amin’ny fifandraisana ao anatin’ny fiaraha-monina,mba hampisongadina ny maha olona.Miresaka an’izany ity laza adina ity ,manao hoe : ”Ny fanajana ny zon’olombelona dia manandratra ny maha olona” .Ahoana no ahafantarana fa misandratra ny olona iray noho ny fanajana ny zony ? Mba ahafahan-tsika hamaly an’io fanontaniana io dia hojeren-tsika voalohany,ny atao hoe zon’olombelona sy ny mikasikasika azy;ary mba hahazahoan-tsika bebe kokoa ny zon’olombelona,dia hovoaboasantsika manaraka ihany koa ny fanajana izany zon’olombelona izany sy ny mety ho endrikin’ny fiaraha-monina anaty, amin’ny farany kosa no hamakafakain-tsika ny tsy fahazarizarian’izany fanajana ny zon’olombelona .
Inona tokoa moa no atao hoe zon’olombelona ? Ndao hojeren-tsika eto ambany ny valin’izany sy ny mikasikasika azy rehetra.
Ny atao hoe zon’olombelona dia ireo zo fototra mba hiarovana ny olona rehetra tsy ankanavaka,na avy aiza,na inona ny volon-kodiny,…
Tamin’ny taonjato faha XVII sy XVIII no efa namolavola ny fahafahana sy fitovian-jo ho an’ny olona rehetra ireo Filozofa Eoropeanina,n’aiza n’aiza no misy azy ary mandritra ny andro iainany.Ary nametraka ny fitoviany Andriamanjaka sy ny olona entina. Tamin’ny taona 1948 no nanatsarana izany zo izay atao tamin’ny 1789 izany am-pahibemaso . Nohon’ny ady lehibe faharoa sy ny habibiana nataon’ny fitondrana Nazy, no nanatsaran’ireo firenena tao anatin’ny fikmbanana’ny Firenena Mikambana na ONU, amin’ny endriny vaovao izany zon’ny olombelona izany. Tamin’io ihany koa no teraka ireo zo hafa toy ny zo ara-ekonomika sy ara-sosialy izany hoe : fahafahana miasa, mitsabo ary ny fanampiana ara-bola raha toa ka misy olana.
Izany zon’olombelona vaovao izany dia narahin’ny andian’ny teny maromaro amin’ny fanatsarana azy, indrindra fa ny zon’ny ankizy, izay notanterahina tamin’ny taona 1959. Ny fikambanan’ny Firenena Mikambana na ONU dia miantoka indrindra indrindra ny amin’ny fiarovana ny fampiasana ny zon’olombelona maneran-tany, ary afaka manasazy ihany koa izy amin’ireo Firenena tsy manatanteraka izany.
            Izay nojerevantsika teo dia ny mikasika sy ny atao hoe zon’olombelona, ka hojerentsika manaraka ny fanajana izany sy ny mety endrikin’ny fiaraha-monina anatiny.
            Ny fanajana ny zo dia ny mba hibanjinana ny fiainan’ny tsirairay tsy misy ankiteritery nefa mazava tsara. Manana fifandrisana lehibe amin’ny fiaraha-monina koa ny zon’ny olombelona satria ny tsy fanajana ny fiaraha-monina sy ny zon’olombelona dia samy mety ho tratran’ny fampiharan-dalana avokoa. Izany hoe ; ny hisian’ny fanajana sy fampitovizana ny olona rehetra ary ny fitovian-kevitry ny rehetra no manamboatra sy manarina ny endriky ny fiaraha-monina tena izy sady milamina. Eo amin’ny lafiny fiaraha-monina dia tena mivelatra tokoa ny fampiharana ny zo satria, avy amin’izany, no hampirindra ny fiainan’ny olona rehetra. Ary midika ho fisiana fitsipika avy hatrany koa izany fiarahana. Fitsipika mifehy ny fihetsiky ny tsirairay miaina ao anatiny, sy ny fitsipika mamaritra ny tsara natao izay tokony arahina sy an-katoavina ary ny ratsy kosa tokony ho rarana ; izany no fitsipika tiana resahina eto. Arak’izany ny olona irery ihany no mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, raha toa ka, mahay manaja ny zo eo amin’ny fiaraha-monina.
            Noho izany, tsy manary ny maha izy azy ny olona akory ny fanaja ireo zo izay mipetraka eo anivon’ny fiaraha-monina. Saingy kosa arakaraka ny fiaraha-monina iainan’ny olona iray no mampivelatra izany. Ka ndeha ho jerentsika farany ny tsy fahazarizarian’izany fanajana ny zon’olombelona izany izay mandentiika ny maha olona.
            Na dia voalaza fa mitondra ny olombelona amin’ny fiainana metimety kokoa ny fananany zo, kanefa mbola manana olana goavana isika olombelona satria tsy voahaja io zo io, ary indrindra moa eo amin’ny Firenena eo an-dalam-pandrosoana. Alaintsika ohatra amin’izany ny zo mba hianatra. Tsy voahaja io zo io kanefa fantatsika fa ny fianarana no mampisondrotra ny olona iray eo amin’ny fiainana. Fantatra izany far aha ny Firenena iray no mbola ahitana olona maro an’isa izay tsy nandalo fianarana dia tsy hisy fivoarana izany firenenana izanysatria miha-milentika ny zo maha olona azy. Etsy an-kilany anefa ao amin’ny fampianarana no ahitana ny fanajana. Midika izany fa tsy hifanaja ireo olona maro an’isa ireo ka hiafara amin’ny fisintahany maha olona tsikelikely izany. Tsy ny fianarana ihany anefa no mandentika ny maha olona fa ao anatiny koa ny tsy fahafenoan’ny zo hafa toy ny hifidy, hamoaka hevitra, zo ara-tsakafo, fitafy, trano onenana, …
            Eto am-pamaranana dia fantatra fa ny fananan’olona zo feno no maha olona sy rmampifanaja ny olona rehetra. Ary nampahafantatra antsika izany  koa ny famelabelarana izay nojerentsika teo, fa ny faniratsirana, tsy fanajana, fanimbana, fanavakavahana,… dia manindry ary mamono tanteraka ny zon’olombelona. Ary fantatsika koa fa ny Fanjakana sy ireo fikambanana vaventy dia tsy mijery fotsiny io olana io fa manao izay fara heriny mba hanovana izany rehetra izany. Ka eto dia mitondra antsika amin’ity olana ity izany rehetra izany ; “moa ve azo heverina fa voavahan’ireo fanjaka sy ireo fikambanana vaventy ireo izany olana izany?”
Essay 43, TTA