mardi 24 janvier 2017

ANTENIMIERAN’NY TANORA – CRJA / SENAT

Posted by admin On mars - 26 - 2012 ADD COMMENTS

Le 24 Mars 2012, le Conseil Régional de la Jeunesse d’Analamanga (C.R.J.A), cet Organe d’Expression et de Concertation qui réunit les Groupements et les Mouvements Associatifs des jeunes et présidé par Monsieur Lanto RATSIDA RANDRIAMANANTENA a organisé un Exercice de Simulation sur les pratiques parlementaires au Palais de Verre du Sénat à Anosy Kely. Psymada, Partenaire fidèle du CRJA a tenu à faire honneur à cette invitation. Le Dr Raharison a profité de son allocution pour expliquer aux jeunes présents, les formes de collaboration et de soutien effectués par Psymada pour les jeunes et Associations de jeunes créateurs de Projets.

Parmi les principaux participants à cette réunion, plus de 200 jeunes Représentants les 144 Communes des 7 Districts de la Région Analamanga qui ont tenu à mettre en évidence les désidératas de la jeunesse malagasy. De cette réunion sortira un Plaidoyer :

– Pour baigner la jeunesse dans « la Responsabilité Citoyenne » et notamment en termes de « liberté d’Expression », ce qui suppose également la notion de Droit et de Devoir.

– Pour renforcer la connaissance des jeunes par rapport au fonctionnement des Institutions de la République.

– Pour susciter les ambitions de chaque jeune participant (e) tout en lui donnant une vision plus réaliste sur la fonction et les responsabilités des Sénateurs. Cette journée lui a permis également de savoir davantage sur les méthodes de travail durant une session parlementaire. Ainsi, le système organisationnel et les différentes étapes d’une réunion de ces Conseillers de la République ont été respectés ; à commencer par le Discours d’Ouverture, le Rapport sur les différentes activités réalisées, la prise de parole des divers responsables suivie des éventuelles questions de l’assistance. La lecture du rapport de session puis le vote de l’assistance a enfin précédé le discours de clôture du président.

C’était aussi une occasion pour mettre en relation les Jeunes de divers horizons, les Jeunes avec les Associations de Jeunes, les Associations de Jeunes entre elles et enfin, les Responsables du Ministère de la Jeunesse ainsi que les différents Partenaires avec leurs bénéficiaires. Le Représentant du Ministère a pu répondre aux questions posées par les jeunes, leur expliquer le comment et le pourquoi de la Politique générale en faveur de la jeunesse. Les réalisations autant que les perspectives voire les positions du Ministère par rapport à certaines attentes de nos jeunes ont été aussi abordées.

Parmi les décisions votées par les jeunes lors de cette Sessions des Jeunes Parlementaires organisée par le C.R.J.A :

– Prioriser le Civisme et la Citoyenneté dans le système éducatif malgache

– Prioriser la mise en place des mêmes les filières dans toutes les Universités de Madagascar

– Encourager la Culture du Volontariat

– Favoriser la Culture d’Internet

– Favoriser l’Alphabétisation transversale

– Rapprocher les jeunes avec leur Environnement

– Augmenter la protection sanitaire des jeunes notamment la lutte contre la drogue et l’alcool

– Mettre en place une Stratégie de Développement se rapportant à la jeunesse

• Participation des Jeunes au plan de Développement Communal

• Partage du pouvoir entre les générations

• Mise en place de Banques en faveur des jeunes et de leur Avenir

• Création d’un Espace de Dialogue entre les Jeunes,…

.

Cynthia & Psymad

.

PHOTO – GALLERY

 

 

Ny tanora sy ny fitiavana

Posted by admin On avril - 20 - 2011 ADD COMMENTS

(Lahatsoratra nivoaka an-gazety ny Alarobia 20/04/2011)

 

 

Ny tanora sy ny fitiavana

 

Fitiavana ! Io indray no lohahevitra niarahana nitafatafa tamin’ny tanora avy ao amin’ny Lycée Jules Ferry Faravohitra ny zoma 15 aprily lasa teo. Mahaliana ny tanora ny atao hoe fitiavana. Tsapa ihany koa anefa fa mifangaro amin’ny tanora ny atao hoe tena fitiavana sy ny fitsiriritana.

Toy izao ny fanazavana nentin’ny

Dr Raharison Andrianaina Neuropsychiatre sy psychothérapeute….

 

Famaritana

Fihetsehampo ny fitiavana ary misy karazany roa. Voalohany amin’izany ny fitiavan’ny ray aman-dreny sy ny zanaka, izay manan-danja be mihitsy satria io no mitaiza, mikolo, ny zanaka, ary io ihany koa no mampianatra azy hahay hitia sy hahay hiriaria amin’ny manodidina azy. Raha tsara ny fifankatiavana eo amin’ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia ho tsara, na ho tsara lavitra kokoa ny fifandraisan’ny zanaka amin’ny hafa. Ny karazana fitiavana faharoa kosa dia mitsimoka mandritry ny maha-adolantsento. Rehefa tonga eo amin’ny taonan’ny fahamaotiana ny olona dia miova ny toe-tsainy sy ny toe-batany, nohon’ny hormônina miasa ao amin’ny vatany, ny kolon-tsaina azony, ny fari-piainana…Ankoatra izay dia te hanana ny maha izy azy ny tanora, te ho samihafa amin’ireo namany izy na te hihoatra azy ireo ihany koa. Matetika koa dia misy olona iray ataony filamatra (idole).Araka izany dia miova eto izany ny famaritana ny atao hoe fitiavana ka ny ray amandreny no matahotra voalohany sao ho “lasan’ny olona ny zanany”.

Firy ary ny taona idealy hidirana amin’ny fitiavana?

Tsy misy taona ny fitiavana saingy misy fetrany, arakaraky ny fotoana itrangany. Misy zaza 3 na 4 taona efa mahatsiaro tena ho tia saingy mionona amin’ny fitiavana te hijanona ho eo akaikin’ilay olona “tiany” fotsiny ny fitiavany. Eo amin’ny faha-9, 10, 11 hatramin’ny 13 taona dia mivadika ho “sentiment amoureux” izany fihetsehampo izany : fitsiriritana olona iray, fitiavana te hanatona azy, fieritreretana azy amin’ny fotoana rehetra. Arakaraky ny fitomboan’ny taona no mampihita-tsaina te hanao zavatra hafa toy ny mifanoroka, ny mifanafosafo… Ny mampalahelo dia be loatra ny zavatra hitan’ny tanora amin’ny haino aman-jery hany ka tsy misy fetra mipetraka intsony ho an’ny ankizy.

 

Ahoana ny fitiavana eo amin’ny ankizy lahy 17 taona sy ankizivavy 13 taona?

Raha mbola ao amin’ny sokajy “jeune ado” dia misy maha samihafa azy be mihitsy eo amin’ny toe-tsaina sy ny toebatan’ny tanora 13 sy 17 taona. Arakaraky ny mahakely ny taona mantsy no mahabetsaka ny fifasamihafana koa. Amin’izao vanim-potoana izao dia mirona amin’ny rendrarendra sy fisehosehoana ny fiainana ary voasintona amin’izany ihany koa ny tanora. Ny soatoavina na ny tanjona izay heveriny ho lehibe, tratrarin’ny ray amandreny eo amin’ny fitaizana ny zanany kosa no iarovan’ny ray amandreny azy amin’izany, toy ny finoana, ny fahendrena, ny fianarana ohatra. misy fiantraikany amin’ny fiheveran’ny tanona ny fitiavana izany.

 

Raha tsy manao izao ianao dia tsy tia ahy …

Ny fanontaniana tsara apetraka dia ny hoe “Ny fitiavana ve fitiavan-tena sa fitiavana ny hafa?” ; Ny sitrapoko tokoa ve no tokony atao sa tokony hoheveriko ny an’ny olona tiako sa ny fikambanan’izy roa?

Tsy terena ny fitiavana ary “fifankatiavana” no tokony ho izy, izany hoe tsy

 

Ahoana ary ny momba ny Fampirafesana?

Araka ny lalàna dia rehefa manambady ihany no tsy azo atao ny mampirafy ; fa amin’ny maha olona dia tsy eken’ny saina izany satria fitiavana no resahina eto. Rehefa tia olona iray dia tsy tokony hitia olona hafa.

 

Maditra ve raha manao sipa?

Tsy maditra ny manao sipa fa misy fetrany ny zavatra rehetra. Raha 13 taona ianao dia misy zavatra tsy tokony hatao. Toy izany ihany koa raha 15 na 18 taona ohatra. Ny ray amandreny no tokony hametraka izany fetra izany. Matetika anefa ny ray amandreny dia manakana fotsiny tsy misy fanazavana ka lasa manandrakandrana ny zanaka ary vao maika aza mahavita zavatra ratsy kokoa izy ireo. Tsy maintsy misy foana ny fifampiresahana eo min’ny rayamandreny sy ny zanaka.

Ny ankamaroan’ny ray amandreny Malagasy moa dia mbola mitana ilay hevitra hoe : ny fitiavana dia zavatra iray izay tsy omena afa-tsy olona iray, ilay olona safidy iriana hiara eo amin’ny fiainana. Ny tena olana moa dia efa misokatra be amin’ny any ivelany ny tanora ankehitriny ; ny ray amandreny anefa mbola mijanona amin’ny fitaizana hentitra be ary miteraka “fifanolanana” izany.

 

Mety hametra ny tanjona eo amin’ny fiainana ve ny fitiavana?

Raha 13 taona dia tsy afaka mi”gérer” tanjona na fianarana miaraka amin’ny fitiavana. Eto dia tsy mety ny mifankahita isan’andro hatreo amin’ny 15 taona ohatra.

 

Rehefa miaraka ve ny olon-droa dia tsy maintsy misy “sexualité”?

Tsia, misy dingana izany. Ny fidirana amin’ny firaisana ara-nofo dia tsy hatao tsy nahy na an-tery. Misy fandinihina na fieritreretana eo amin’ireo olon-droa hoe “efa tonga eo amin’ny fotoana hidirana amin’izany ve aho sa aloha loatra izao?”. Anjaran’ny ray amandreny no miara mandinika izany amin’ny zanany mba tsy ho ny namana indray no manome hevitra azy mahakasika izany.

 

Ahoana ny atao hilazana ny ray amandreny fa manana sipa na miaraka amin’ny olona?

Tsy afaka avy hatrany dia tenenina aminy hoe miaraka amin’ny olna. Tsy maintsy miresaka ianareo isan’andro amin’ny zavatra hafa amin’ny fiainana toy ny fianarana, ny fanatanjahan-tena, fa tsy hoe rehefa iny ihany vao hiteny aminy hoe “izaho miaraka amin’ity tovolahy na tovovavy ity. Ampidirina tsikelikely ilay izy ohatra : “misy ankizy namako any mahafinaritra ahy…” Rehefa avy eo vao atao tsapan’ny ray amandreny, arakaraky ny taona ihany koa.

Ny resaka “confiance” na fifampatokisana aloha no tsy maintsy apetraka voalohany eo amin’ny ray amandreny. Tsy maintsy homena toky ny ray amandreny hoe na hiaraka aman’olona aza ianao dia tsy hanaonao foana fa ao anatin’ny fiainana ny fiarahana eo amin’ny tovolahy sy ny tovovavy.

Fa maninona ny ray amandreny no matahotra ny hiresaka fitiavana amin’ny zanany?

Tsy fahatokisan-tena na tahotra no mety ho antony. Sao tsy mety ny zavatra tenenina ny zanaka ka hitarika azy hanaonao foana indray. Mety misy koa zavatra avy any amin’ny lasany mety manakana azy tsy hiresaka fitiavana amin’ny zanany.

.

—————— * ——————-

 

Hevitry ny Censeur, RANDRIANARIVO Liaha

 

Mahakasika ny fitiavana manokana dia tonga izy rehefa fotoanany ho an’ny tanora, raha tsy voatari-dalana kosa anefa izy amin’io fotoana io dia hivoana ho lasa filan’ny nofo fotsiny izany noho ny rivotra entin’ny tontolo manodidina sy ny fiantraikan’ny serasera isan-karazany. Vao mitsiry fitiavana ny tanora dia hita fa tena « idéaliste » tokoa saingy noho ireo antony voalazako tetsy ambony dia miova izany avy eo.

Ho an’ny sekoly Jules Ferry manokana dia misy fitarihan-dalana efa nataony hatramin’izay ary azo lazaina ho izy mihitsy no namorona ilay lohahevitra. Toroina lalana amin’ny alalan’ny fifampiresahana ny ankizy ka resadresaka tena misokatra tanteraka no anaovana izany, ny ao amin’ny infirmerie no miandraikitra azy ary rehefa misy mpianatra manana « heure creuse » ohatra dia manatona izy ireo ary mitafatafa. Mahakasika io « activités » eto amin’ny sekoly io dia misy ny fifaninanana isan-karazany karakarainay mahakasika lohahevitra maro mba hampiaran’ireo ankizy ny lesona voarainy. Misy ihany koa ny fanampian’ireo « père éducateur » amin’ny fanentanana indraindray saingy misy izy ireny no toa mamporisika ankolaka ny ankizy hiroso amin’ny firaisana ara-nofo ihany saingy miaro tena kosa.

Ankoatra izay dia tsy mahamenatra ahy mihitsy ny miteny fa misy fomba fiasan’ny fitondrana ankehitriny tsy ankasitrahako : mahakasika ireo voalaza fa discothèque eto Antananarivo. Misy dokambarotra izay tena milaza mihitsy hoe : « Toutes les filles sont gratuites ». Saronana ao anaty « mody » tsy fahaizana miteny frantsay ny hafatra tiana ampitaina. Ireo tovovavy rahateo, mampalahelo fa betsaka no teren’ny fahantrana ka lasa manao fitaovana ny tenany. Fanapotehina firenena ny fanaovana ireny.

Ho an’ireo ray amandreny kosa, na teren’ny fiainana sy ny fitadiavana aza dia tsara hatrany ny manokana fotoana ho an’ny ankizy. Rehefa faran’ny herinandro ohatra dia atao fahazarana mihitsy ny mitondra azy ireo mandeha mitsangatsangana ohatra. Tsy andrasana ho lehibe ny ankizy fa mbola kely izy dia efa zarina izany. Ilaina velarina ny fifanakalozana am-po ka isan’ny mampahazo vahana izany io voalaza etsy ambony io. Farany, ilaina foana ny fifanakalozana sy ny fifandraisana fa tsy avy hatrany dia manasazy.

.

———— * ————-

.

Princio : ilaina foana ny mihaino ny ray aman-dreny

 

I Princio indray no mpanakanto niaraka tamin’i Jejoo, nitafatafa tamin’ireo mpianatry ny Lycée Jules Ferry Faravohitra. Toy ny mahazatra dia nitondra ny fomba fijeriny ihany koa i Princio manoloana ilay lohahevitra hoe « Ny tanora sy ny fitiavana ». Isan’ny nadraisany fitenenana manokana ohatra ny momba ny fahitany ilay toe-java-mitranga, toa zary lasa lamaody ankehitriny : vehivavy efa be taona miaraka amin’ny tanora lahy vao herotrerony. Aminy manokana, tsy misy loatra ny olana amin’izany fa misy mahatsara azy mihitsy aza izany. Tsikaritra, hoy izy, fa mora matotra kokoa ny vehivavy nohon’ny lehilahy, mahay mitsinjo ny lavidavitra kokoa. Izay no mahatonga ilay sary mahazatra hoe ny lehillahy no zokin’ilay vehivavy miaraka aminy. Mba miova indray anefa raha ny lehilahy indray no zandry satria midika izany fa misaina kokoa ny lehilahy mahasahy miaraka amin’ny vehivavy zokiny. Ankoatra izay dia anatra lehibe iray napetrak’i Princio, niainga tamin’ny traik’efa niainany ny hoe : tokony hihaino ny tenin’ny ray aman-dreny foana ny zanaka. “Isan’ny nanenenako, hoy izy, ny tsy dia nihaino loatra ny dadako. Maty izy nony avy eo ary teo vao tsapako fa marina ny fananarany ahy rehetra. Tsy voatery ho manana ny marina foana, hoy ihany izy, ireo ray aman-dreny saingy na ahoana na ahoana, matoa izy ireo miteny dia izay hahasoa ny zanany hatrany no katsahiny”.

.

—————– * ——————

.

Témoignages Vavy :

Fitiavana , 16 taona : Mbola tsy amoureuse aho. Tsy haiko ny hamaritana izany hoe « amoureuse » izany. Raha ny « âge idéal » tokony haha-amoureuse dia 18 na 19 taona.

 

Tiffany, 17 taona : Efa amoureuse aho. Raha tena fitiavana tena fitiavana dia eo ho eo amin’ny 15 na 16 taona no taona mety haha-amoureuse. Raha ny amaritana ny hoe « amoureuse » indray, dia taloha ohatra mety ho nanana « critères » be fa rehefa tena tojo an’izay tiana dia « on l’aime pour ce qu’il est ».

 

Karen, 17 taona : Efa « amoureuse » aho. 16 taona no tena mety raha « amoureuse ». Ny « amoureuse » dia indraindray mahavita zavatra tsy fanao. Ohatra hoe tsy avelan’ny ray aman-dreny mandehandeha dia tsy maintsy mahita fomba hivoahana foana.

 

Saraha, 16 taona : Efa amoureuse aho. 17 taona na 18 taona no « âge idéal » hoe ho « amoureuse » izany. Ny hoe « amoureuse » indray dia mahavita manao sacrifice be amin’izay atao na amin’ny zavatra sarotra atao aza.

.

—————- * ——————

.

Témoignages lahy :

Mamizara, 18 taona : Efa nanao sipa ve ianao ? indray mandeha, tsy feno herintaona.

 

Rindra, 17 taona : Ny hevitrao mahakasika ny tanora sy ny fitiavana ? normal, tsy ditra fa naturel fa arakaraky ny olona ihany. Mba misy fetrany arakaraky ny taona.

 

Rolphe, 18 taona : firy taona izao ny vehivavy mety tianao hiaraka aminao? 20 na 25 taona no mety amiko satria ireny no matotra, tsy dia miodina be

 

Rsmau, 17 taona : Firy izao ny ankizivavy niaraka taminao? Firy taona ianao no nanomboka nanao sipa? 17 ny isany ary 15 taona aho no nanomboka nanao sipa

 

Nantenaina, 16 taona : Efa latsa-pitia ve ianao? Efa latsa –pitia aho fa nahasorena ahy ilay izy dia najanoko

 

Nofisoa, 16 taona : Efa nanao sipa ve ianao ? Mbola tsy sahy miditra amin’izany. Rehefa tonga ny fotoana dia ho fantatro eo ihany.

 

Nahina, 17 taona : Efa nahatsapa izany hoe tena fitiavana ve ianao? Te handalo izany tena fitiavana izany aho fa mbola tsy nahita an’izany ; fa efa manana sipa.

 

 

Ny tanora sy ny Sigara ary ny Toaka

Posted by admin On mars - 2 - 2011 ADD COMMENTS

 

 

 

Ny tanora sy ny Sigara ary ny Toaka

 

Tamin’ny taona 90 dia 18 taona ny tanora no nanomboka nisotro zava-pisotro misy alikaola na nifoka sigara. Amin’izao vanim-potoana izao kosa dia eo amin’ny kilasy faha 3, izany hoe eo amin’ny 15 taona eo, dia efa misy manao izany. Misy aza ao amin’ny kilasy faha 4 dia efa manandrana mifoka na misotro.

Maro ny fanontaniana nanitikitika ny tanora kilasy 1ère L ao amin’ny lycée JJ Rabearivelo mahakasika ny sigara sy ny toaka ary ny rongony. Anisan’ny fanontaniana napetrak’izy ireo ireto manaraka ireto

Mety mbola ho afaka ve ny olona tafaroboka amin’ny fifohana sigara ?
Maha afaka ny sery marina ve ny sigara misy menthol ? (good look maintso)
Misy artiste hono raha vao tsy mifoka rongony dia tsy mivoaka ny aingam-panahiny?
Marina ve?
Ratsy ve ny toaka? Mety ilaina ihany ve izy? Sa ny fahazarana no ratsy?
Mahavaha olana ve ny toaka?
Tsy mampaninona hono ny mifoka sy misotro raha “mikotrana” be aorian’izany?
Tsy maintsy ny fianakaviana ve no mitondra ny olona efa miankin-doha te hiala any
amin’ny mpitsabo? …

Ny sigara :
Mora idirana fa sarotra ialàna
Tsotra dia tsotra ny idirana amin’ny fifohana sigara: Manandrakandrana. Indraindray aza dia ny ray amandreny izay mifoka ao an-trano ihany no mampanao izany. Rehefa avy eo dia manomboka miafina ary mifampitarika sy mifaninana amin’ny namana. Noho izany dia mihamitombo mora foana ny isan’ny sigara fohana. Matetika efa tafiditra lalina izay vao
tratran’ ny ray na ny reny hoe mifoka . Eo dia efa sarotra ny hialana ary matetika aza dia lasa antony hifamaliana amin’ny ao antrano ny sigara. Ny fitrangan’ny disadisa matetika anefa dia voa maika toa mamporisika ny tanora hifoaka. Mifandraika amin’ny fotoana tiany hampisehoana sy hanaporofona ny fahaleovantenany eo imason’ny ray amandreny koa io
fifohana sigara io.
Aty aoriana, rehefa tsy ampy ny enti-manana, satria tsy maintsy vidiana ny sigara, vao tonga saina ary matetika te hiala amin’izay na te hijanona.
Sarotra anefa ny miala aminy, sarotra noho ny miala amin’ny rongony aza. Ela ela ny fizarana amin’ny sigara fa sarotra kokoa no miala. Ny pifoka sigara manko dia tompon’ny tenany sy ny sainy hatrany noho izany dia miankina be dia be amin’ny finiavana sy ny famafisan’ny saina ny fahahahana miala aminy. Enjana dia enjana ny resaka safidy eo sady misy fiantraikany be amin’ny atidoha ihany koa ny singa avy ao amin’ny sigara izay mitarika fahazarana.

Misy anesthésie
Ny sigara, na misy menthol na tsia, dia misy karazana “anésthésie” izay mankao amin’ny aty orona rehefa mifoka. Raha voan’ny sery izany dia mety mieritreritra ny pifoka azy hoe misy fiantraikany ny setro-tsigara. Io anefa dia vetivety kely sady tsy manasitrana velively ilay aretina akory. Tsiahivina fa vokatry ny virus ao amin’ny vatana fa tsy ao amin’ny orona ihany ny sery.

Misy ihany koa ireo misinda kely “hisintona” kely rehefa sarotsarotra iny ny matematika ohatra. Miverina avy nifoka izy dia mihevitra fa hiverina ny fifantohany. Eritreritra fotsiny ihany anefa izany noho ilay “anesthésie” hateraky ny sigara izay toa mahaverivery saina, mahalasalasa fisainana eny mahaverivery tadidy aza.

Ny toaka
Manala henatra
Ny fisotroana toaka na zava-pisotro misy alikaola dia entin’ny sasany hanamarinana fihetsika.
Misy mantsy tanora te hisehoseho sy te hisetrasetra ka heveriny ho fomba iray ahafahany
manao izany ny toaka.
Manala ny henatra ihany koa izy io, izany hoe mahatonga ny olona misotro azy ho sahisahy kokoa. Toa mahasahy kokoa manantona sipa.

Maha “sambatsambatra”
Miantefa amin’ny faritra kely ao am-povoan’ny atidoha ao ny alikaola ka mahatonga ny vatana hahatsiaro ho “dozidozy” na sambatsambatra. Ny olana anefa dia lasa mitady io toe-batana sambatsambatra io foana ny vatana aorian’izay. Izany no mahatonga hatrany ny fizarana eo amin’ny olona iray. Ny fiafarany dia lasa tamana eny tsy afa miala amin’ny toaka
aza.

Tsy te ho irery
Misy “effet de mode” eo anivon’ny tanora. Izany hoe ireo mitovy zavatra tiana ihany no mitambatra. Anisan’ny zavatra tian’ny tanora noho ny antony maro ny toaka sy ny sigara. Soa anefa fa mbola misy ary tsy vitsy ireo tsy tia na koa tsy tia hiditra amin’izany. Mety ho fahoriana anefa izany hoe tsy misy namana izany raha mbola samy tanora. Vokatr’izany dia
mety hisy tanora voatery hifoka na hisotro mba hafahana miditra amin’ny vondrona tanora iray.
Ny fanontaniana tena mipetraka anefa dia izao: Namanao na mendrika ny ho namanao tokoa ve io hiarahanao io? Ny zava dehibe indrindra porofon’ny maha namany anao ve tsy ny fanajany ny maha ianao anao? Inona no zava-dehibe kokoa, ianao sy ny ho avinao? Sa ny olona hiarahanao, izay heverinao ho namanao?

Te hanana fiainana tonga lafatra
Betsaka ny olona no miditra amin’ny sigara sy ny toaka mba hialana amin’ny zava-misy (amin’ny fiainana tena izy, ndlr). Rehefa lasa anefa ny herin’ny alikaola na ny sigara dia tsara ho fantatra fa tafaverina hatrany eo amin’ny zava-misy ilay olona. Tsy mahagaga raha mahatsiaro very rehefa tsy misy ilay toaka na sigara intsony. Voa maika miha mitombo ny adintsaina na miha mavesatra ny fahoriana ka voa maika mety mahatsiaro resy noho ny tamin’ny mbola tsy nisotro na nifoka aza.

Manimba fahasalamana
Misy fiantraikany ratsy ho an’ny fahasalamana anefa « ny toaka sy ny sigara : manimba hoditra, ny “muqueuses” ao anaty vava, manimba ny nify, misy fiantraikany maro amin’ny lalan-drà indrindra makany amin’ny fo sy ny atidoha. Mahatonga homamiadana maro toa ny aty tenda, ny lala tsakafo, ny avokavoka eny fan a ny homamiadan’ny “vessie”aza Voaporofo
araka izany fa diso be ny fiheverana fa afaky ny ezaka ara-batana na “effort physique” ny poizina ampidirin’ny toaka sy ny sigara ao anatin’ny vatana. Resakin’ny olona mitady hevitra tsy hialana amin’izy ireo izany.

Interview

Ogino : Mitondra aretina ny sigara sy ny toaka. Tokony hiresaka milamina amin’ny zanany izay mifoka sy misotro ny ray amandreny fa tsy tonga dia disadisa be.
Tojo : Tsy mifoka sy tsy misotro aho. Ny namako rehetra anefa mifoka sigara sy rongony ary misotro daholo. Tsy voatery ho vaotarika amin’ilay izy ny olona fa miankina amin’ny tsirairay ihany io.
Fetra : Tsy ifaninanana ny mifoka sigara. Efa adiny 6 aho izao no tsy nifoka androany ary tapa-kevitra ny hiala mihitsy.
Eric : Fantatro izao fa tsy voatery hifoka, hihinana na hitsindrona rongony ny artista rehefa hamoaka ny aingam-panahiny.
Mamy : Efa hita izao fa ratsy ny sigara sy ny toaka. Tsy ny namana foana koa no jerena fa izay mahasoa ny tenanao.
Tsirava : Fanandrakandramana no ahatafidirana amin’ny sigara fa mety hovokatry ny fiainana ihany koa, toy ny “problème familial” ohatra hoe kely dia efa miasa …

 

Seraseran’ny Tanora

Posted by admin On janvier - 4 - 2010 ADD COMMENTS

DSC_0430 (2)

DSC_0271

DSC_0261

DSC_0258

DSC_0338

DSC_0264

DSC_0341

DSC_0335

DSC_0313

DSC_0348

DSC_0308

DSC_0296

DSC_0295

DSC_0275

DSC_0414

DSC_0403

DSC_0280

DSC_0293

DSC_0288

DSC_0364

DSC_0305

DSC_0284

DSC_0278

DE NOMBREUSES PHOTOS A VOIR DANS D’AUTRES PAGES !…